Nhà nước XHCN đầu tiên được thành lập là ở đâu ?

Từ khóa: Lịch sử
Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (sau thành công của Cách mạng tháng 10 Nga 1917)

Trả lời

Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (sau thành công của Cách mạng tháng 10 Nga 1917)
Chính quyền Xô Viết thành lập sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công nhé !
thế công xã Paris có được coi là nhà nước không nhỉ 🤔