Nhận định Đúng/ Sai, giải thích a. Đối tượng áp dụng của Luật Du lịch Việt Nam hiện nay cho mọi tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài?

  1. Du lịch

  2. Luật pháp

Từ khóa: 

du lịch

,

luật pháp

Luật số: 09/2017/QH14

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cơ quan khác, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch.

Vậy nên nhận định trên là đúng nha

Trả lời

Luật số: 09/2017/QH14

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cơ quan khác, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch.

Vậy nên nhận định trên là đúng nha