Những cái cớ mà giặc Tàu đưa ra để biện minh cho hành động xâm lược nước Nam của chúng (Phần 1)?

  1. Lịch sử

Những nguyên do hoặc lý lẽ mà người Trung Quốc đưa ra cho những lần họ xua đại quân nam hạ vượt biên giới tiến vào xâm lược lãnh thổ nước Nam (Phần 1):

+ Thời Tần Doanh Chính: nhà Tần lại ham sừng tê, ngà voi, lông trả, ngọc châu và ngọc cơ của người Việt, bèn sai Đồ Thư mang 50 vạn binh chia làm 5 đạo…

+ Thời nhà Triệu: do tiếp xúc vs sự đúng đắn tuyệt vời của văn minh phương Nam mà Triệu Đà đã bị Việt hóa tương đối. Đà muốn " Hòa tập Bách Việt " và " Việt - Hoa hợp dung " để dễ bề cai trị.

+ Nhà Hán đánh nhà Triệu: vì sự hỗn lão không chịu quy phục của vua Triệu.

+ Nhà Hán đánh Hai Bà Trưng: Hán Quang Vũ Đế mới hoàn thành việc thống nhất Trung Quốc sau chiến tranh nên lại thèm muốn đất Giao Chỉ, liền sai lão tướng Mã Viện xuất quân đi.

+ Đông Ngô đánh Bà Triệu: Tôn Quyền muốn tiếp tục áp đặt sự thống trị, sai Lục Dận (cháu Lục Tốn) dẫn 8 ngàn tinh binh đi đàn áp.

+ Chiến dịch Giao - Quảng: Đông Ngô và Ngụy giết lẫn nhau ở Giao Châu, dân Giao Châu vạ lây khổ sở.

+ Nhà Lương đánh Vạn Xuân Quốc: vì vua Lương tham lam muốn khôi phục lại sự thống trị ở Giao Châu.

+ Nhà Tùy đánh Vạn Xuân Quốc: Do Tuỳ Văn Đế hiếu chiến, mộng vĩ đại, con ông ta còn xua quân tấn công cả Cao Câu Ly.

+ Nhà Đường đánh Mai Hắc Đế, Bố Cái Đại Vương: do người Trung Quốc không muốn từ bỏ sự thống trị đè đầu cưỡi cổ dân An Nam.

+ Quân Nam Hán đánh Tĩnh Hải Quân: Năm 938, sau khi Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ; Ngô Quyền phát binh từ Ái châu ra đánh Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn sai sứ sang đút lót để cầu cứu với nhà Nam Hán. Sách An Nam chí lược viết rằng: Công Tiễn bị Ngô Quyền vây, sức yếu bị thua mới cầu cứu nhà Nam Hán. Vua Nam Hán là Lưu Cung nhân Giao Chỉ có loạn muốn chiếm lấy. Lưu Cung phong con mình là Vạn Vương Hoằng Tháo làm Giao Vương, đem quân cứu Kiều Công Tiễn.

+ Nhà Tống đánh Đại Cồ Việt thời Lê Đại Hành: do Hữu Tráng là quan cai quản lộ Quảng Nam Tây (thuộc vùng Quảng Đông và Quảng Tây ngày nay) được gọi về kinh đô báo cáo tình hình Đại Cồ Việt. Hữu Tráng tâu rằng: "ở Giao Châu thì vua cuối họ Đinh là Đinh Toàn còn nhỏ dại, bị giặc hãm hại, nước loạn mãi chưa yên, dân không biết dựa vào ai làm chủ. Ta nên kíp sai quân sang, nói là đến cứu..."

(_Còn tiếp_)


Từ khóa: 

,

lịch sử

toàn những lý do củ chuối

Trả lời

toàn những lý do củ chuối