Sự khác nhau giữa hoạt động tình nguyện, từ thiện và công tác xã hội

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hoạt động tình nguyện, từ thiện: Bộc phát. Cá nhân hoặc dưới sự kêu gọi của tổ chức công tác xã hội, có sự thương hại. Quan hệ người giàu – kẻ nghèo, bàng quang, đến rồi đi, làm thay đối tượng, không hoạt động thường xuyên, tạo sự ỷ lại, thụ động, chờ đợi nơi đối tượng. Công tác xã hội: Nhu cầu thực tế, phát huy tiềm năng của đối tượng, có tổ chức, lãnh đạo, cộng tác, gần gũi, không có sự thương hại, giúp thân chủ tự vươn lên, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hướng dẫn, phát huy tiềm năng của đối tượng, cứu trợ nhất thời, hoạt động thường xuyên, không ban ơn, đối tượng được tiếp xúc, tự giải quyết vấn đề.
Trả lời
Hoạt động tình nguyện, từ thiện: Bộc phát. Cá nhân hoặc dưới sự kêu gọi của tổ chức công tác xã hội, có sự thương hại. Quan hệ người giàu – kẻ nghèo, bàng quang, đến rồi đi, làm thay đối tượng, không hoạt động thường xuyên, tạo sự ỷ lại, thụ động, chờ đợi nơi đối tượng. Công tác xã hội: Nhu cầu thực tế, phát huy tiềm năng của đối tượng, có tổ chức, lãnh đạo, cộng tác, gần gũi, không có sự thương hại, giúp thân chủ tự vươn lên, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hướng dẫn, phát huy tiềm năng của đối tượng, cứu trợ nhất thời, hoạt động thường xuyên, không ban ơn, đối tượng được tiếp xúc, tự giải quyết vấn đề.