Những câu hỏi phỏng vấn cho ngành Digital Marketing mà nhà tuyển dụng hay hỏi?

Từ khóa: digital marketing, Hướng nghiệp

Ngành Marketing khá rộng nên cũng phải xem bạn chọn hẳn mảng nào. Marketing thì vẫn có những câu hỏi chung chung thôi, ngoài ra sẽ kèm theo những câu hỏi chuyên ngành và kinh nghiệm của bạn.

Có thể họ sẽ hỏi bạn về mô hình 4P: Mô hình 4P là công cụ để người làm marketing thực hiện một chiến lược marketing. Đây là mô hình nổi tiếng nhất trong marketing. Chính vì vậy, đây là một trong những câu hỏi phỏng vấn ngành Marketing vô cùng phổ biến. Bạn nên nắm được kiến thức cơ bản về mô hình 4P này!

Hay bạn đã tham gia vào chiến dịch MKT nào chưa? Hỏi câu này nhằm tìm ra vai trò, nhiệm vụ của bạn là gì trong chiến dịch đó. Cần trả lời từng vấn đề một. Bằng cách nêu ra ví dụ cụ thể, bạn thể hiện được khả năng và trình độ của mình.

Bạn có thể tìm thêm trên các group trao đổi về MKT nhé.

Trả lời

Ngành Marketing khá rộng nên cũng phải xem bạn chọn hẳn mảng nào. Marketing thì vẫn có những câu hỏi chung chung thôi, ngoài ra sẽ kèm theo những câu hỏi chuyên ngành và kinh nghiệm của bạn.

Có thể họ sẽ hỏi bạn về mô hình 4P: Mô hình 4P là công cụ để người làm marketing thực hiện một chiến lược marketing. Đây là mô hình nổi tiếng nhất trong marketing. Chính vì vậy, đây là một trong những câu hỏi phỏng vấn ngành Marketing vô cùng phổ biến. Bạn nên nắm được kiến thức cơ bản về mô hình 4P này!

Hay bạn đã tham gia vào chiến dịch MKT nào chưa? Hỏi câu này nhằm tìm ra vai trò, nhiệm vụ của bạn là gì trong chiến dịch đó. Cần trả lời từng vấn đề một. Bằng cách nêu ra ví dụ cụ thể, bạn thể hiện được khả năng và trình độ của mình.

Bạn có thể tìm thêm trên các group trao đổi về MKT nhé.