1. Lịch sử

Những chính sách cởi mở của Gorbachev có phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc Liên Xô tan rã ?Từ khóa: lịch sử

Về bản chất Liên Xô là một đất nước đa dân tộc, đa văn hóa, rộng lớn nhất thế giới. Rất dễ xảy ra tình trạng ly khai và tan rã. Đó là tiến trình tất yếu của xã hội. Cho dù Gorbachev không xuất hiện thí Liên Xô vẫn sẽ bị tan rã.

Trả lời

Về bản chất Liên Xô là một đất nước đa dân tộc, đa văn hóa, rộng lớn nhất thế giới. Rất dễ xảy ra tình trạng ly khai và tan rã. Đó là tiến trình tất yếu của xã hội. Cho dù Gorbachev không xuất hiện thí Liên Xô vẫn sẽ bị tan rã.