Những người mất đi lương tâm, luôn đưa lợi nhuận lên hàng đầu, dùng mọi thủ đoạn để hại người khác có bao giờ ân hận không?

  1. Tâm lý học

Với xã hội hiện nay có một số người mất đi lương tâm của họ luôn đưa lợi nhuận lên hàng đầu trong khi đó dùng mọi thủ đoạn ác độc hại người khác. Vậy xin hỏi những người đó có bao giờ ân hận không?
Từ khóa: 

người xấu

,

độc ác

,

tâm lý học

có ân hận khi đứng trước cái chết
Trả lời
có ân hận khi đứng trước cái chết