Núi lửa là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hoạt động núi lửa là hiện tượng đi của vật liệu từ lòng đất lên bề mặt Trái Đất, vật liệu nóng bỏng này có thể ở trạng thái khí, lỏng và cứng. Có loại núi lửa đang hoạt động và núi lửa đã tắt. Núi lửa đang hoạt động là núi lửa hiện đang phun liên tục hay theo chu kì. Núi lửa đã tắt là núi lửa hiện đang không hoạt động và trong lịch sử cũng không đề cập sự phun của chúng.
Trả lời
Hoạt động núi lửa là hiện tượng đi của vật liệu từ lòng đất lên bề mặt Trái Đất, vật liệu nóng bỏng này có thể ở trạng thái khí, lỏng và cứng. Có loại núi lửa đang hoạt động và núi lửa đã tắt. Núi lửa đang hoạt động là núi lửa hiện đang phun liên tục hay theo chu kì. Núi lửa đã tắt là núi lửa hiện đang không hoạt động và trong lịch sử cũng không đề cập sự phun của chúng.