Nước nào đông dân nhất thế giới?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đó là Trung Quốc với số dân là 1.403.500.365 người (số liệu 2016).
Trả lời
Đó là Trung Quốc với số dân là 1.403.500.365 người (số liệu 2016).