Tại sao sơn dương có năm túi mật, một ở gan và bốn ở bốn chân khác nhau?

  1. Kiến thức chung

Trước đây có lần tôi đã vào một bản của người Vân Kiều và được một già làng cho tôi biết sơn dương có năm túi mật, một ở gan và bốn ở bốn chân khác nhau. Vì sao các động vật khác chỉ có một mật?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xin thưa là Son dương (Capriconrnis sumatraensis) cũng chỉ có 1 mật như các động vật khác và túi mật nằm ở gan. Gan tiết ra mật và dự trữ trong túi mật. Túi mật có khả năng co bóp để đẩy mật xuống ruột. Tại đây mật làm tăng cường tác dụng tiêu hóa thức ăn của các enzim và trực tiếp tham gia vào quá trình tiêu hóa chất béo (lipid). Mật không thể nào nằm ở giữa móng chân.
Trả lời
Xin thưa là Son dương (Capriconrnis sumatraensis) cũng chỉ có 1 mật như các động vật khác và túi mật nằm ở gan. Gan tiết ra mật và dự trữ trong túi mật. Túi mật có khả năng co bóp để đẩy mật xuống ruột. Tại đây mật làm tăng cường tác dụng tiêu hóa thức ăn của các enzim và trực tiếp tham gia vào quá trình tiêu hóa chất béo (lipid). Mật không thể nào nằm ở giữa móng chân.