Ogas, Cybersyn và điều khiển học kinh tế Tương lai cho nền kinh tế XHCN của Việt Nam ?

  1. Data Mining

Đây là một bài viết để mọi người thảo luận về tính khả thi của dự án kinh tế tương lai của CNXH Việt Nam này. Tôi mông muốn các bạn có kiến thức về chủ nghĩa cộng sản, công nghệ thông tin, công nghệ phần cứng máy tính, trí tuệ nhân tạo, kinh tế học cộng sản và kinh tế học tư bản như kinh tế vĩ mô của Keynes để thảo luận về tính khả thi, khả năng của Việt Nam và những thứ Việt Nam còn thiếu như công nghệ, tài nguyên,... và các bước chúng ta cần thực hiện

Một dự án cũ của Liên xô, Chile để thay thế cho kinh tế bao cấp hay thay đổi nó và thay thế cho internert phương tây cũng như tương lai cho Chủ nghĩa xã hội.

Điều khiển học kinh tế

Ogas

Dự án Cybersyn

Các bạn nghĩ như thế nào ?

Mong các bạn trả lời sẽ có kiến thức về chủ nghĩa cộng sản, công nghệ thông tin, công nghệ phần cứng máy tính, hệ thống internet, trí tuệ nhân tạo, kinh tế học cộng sản và kinh tế học tư bản Keynes cũng nhưng hiểu biết về kinh tế Nep và bao cấp.

Chúng ta liệu có thể thực hiện nó ? Và bằng cách nào ?

Mong trả lời khách quan.

Từ khóa: 

data mining