Quản lý và bảo vệ đất

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tác động của axit hóa đất tăng nồng độ H+và hệ quả của axit hóa đất?  Tác động của axit hóa đất: • Giảm cân bằng dinh dưỡng • Tăng độc hóa đất • Tính chất đất • Ô nhiễm, suy thoái đất • Giảm đa dạng sinh học  Hệ quả của axit hóa đất: • Mất cân bằng dinh dưỡng đất • Gia tăng độc hóa hữu cơ , vô cơ trong đất • Suy giảm năng suất, chất lượng sản phẩm • Hệ sinh thái đất,nước bị tổn thương • Tác động đến các chu trình sinh địa hóa, làm sạch chất ô nhiễm trong đất.
Trả lời
Tác động của axit hóa đất tăng nồng độ H+và hệ quả của axit hóa đất?  Tác động của axit hóa đất: • Giảm cân bằng dinh dưỡng • Tăng độc hóa đất • Tính chất đất • Ô nhiễm, suy thoái đất • Giảm đa dạng sinh học  Hệ quả của axit hóa đất: • Mất cân bằng dinh dưỡng đất • Gia tăng độc hóa hữu cơ , vô cơ trong đất • Suy giảm năng suất, chất lượng sản phẩm • Hệ sinh thái đất,nước bị tổn thương • Tác động đến các chu trình sinh địa hóa, làm sạch chất ô nhiễm trong đất.