Quốc khánh của Trung Quốc là ngày ngày nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngày Quốc khánh Trung Quốc là ngày 1 tháng 10
Trả lời
Ngày Quốc khánh Trung Quốc là ngày 1 tháng 10