1. Khoa học

Tại sao gọi là Float number

Khái niệm đối ngược là Float là Fixed

Float nghĩa là nổi, khi 1 vật nổi thì vị trí của nó ko cố định

Điều này cũng giống như vị trí dấu phẩy (floating point) là không cố định.

Từ khóa: khoa học