Tại sao lá cây lại màu xanh?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong lục lạp có chứa chất diệp lục giúp cho quá trình quang hợp. Chất diệp lục khi quang hợp sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời để tạo ra sản phẩm hữu cơ và ánh sáng mạnh nhất nằm trong vùng hồng đỏ và xanh tím, còn màu xanh thì hấp thụ rất ít và phản lại mắt ta, khiến ta nhìn thấy lá có màu xanh
Trả lời
Trong lục lạp có chứa chất diệp lục giúp cho quá trình quang hợp. Chất diệp lục khi quang hợp sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời để tạo ra sản phẩm hữu cơ và ánh sáng mạnh nhất nằm trong vùng hồng đỏ và xanh tím, còn màu xanh thì hấp thụ rất ít và phản lại mắt ta, khiến ta nhìn thấy lá có màu xanh
Vì có chất diệp lục

lá cây có màu xanh là do trong lá cây có bào quan là lục lạp