Tại sao một số âm thanh làm cho chúng ta nổi da gà?

  1. Khoa học

Mình bị sợ cái tiếng cào vào bảng ấy, mỗi lần nghe là nổi da gà

Từ khóa: 

khoa học