1. Hỏi xoáy Đáp hay

Tại Sao Nền kinh tế phát triển chậm?

Từ khóa: kinh tế, nền kinh tế, hỏi xoáy đáp hay

Trong nước thì chính sách vĩ mô có vấn đề, dân gian quan tham... Quốc tế thì một số vấn đề về vị trí địa lý, chính trị, ngoại giao.

Trả lời

Trong nước thì chính sách vĩ mô có vấn đề, dân gian quan tham... Quốc tế thì một số vấn đề về vị trí địa lý, chính trị, ngoại giao.