Tại sao nước làm tắt lửa?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khi nước tiếp xúc với chất cháy (ngoại trừ các chất cháy nổi trên nước như xăng dầu, hoặc các chất đã có sẵn chất oxy hóa và chất khử như thuốc súng), sẽ có 2 hiện tượng xảy ra cùng lúc.

1 - Nước hóa hơi. Vì nước có nhiệt dung riêng lớn, khi hóa hơi nó lấy đi rất nhiều nhiệt lượng của chất cháy khiến nhiệt độ chất cháy giảm xuống dưới ngưỡng nhiệt độ cháy, dưới ngưỡng này chất cháy sẽ không thể cháy được.

2 - Khi tiếp xúc với chất cháy, nước sẽ bao quanh chất cháy, vì nước không để không khí đi qua, nên có thể nói nó tạo thành tấm màng ngăn chất cháy tiếp xúc với oxy. Quá trình cháy không có oxy thì không thể diễn ra.

Tổng hợp 2 hiện tượng trên nước sẽ làm tắt lửa.

Trả lời

Khi nước tiếp xúc với chất cháy (ngoại trừ các chất cháy nổi trên nước như xăng dầu, hoặc các chất đã có sẵn chất oxy hóa và chất khử như thuốc súng), sẽ có 2 hiện tượng xảy ra cùng lúc.

1 - Nước hóa hơi. Vì nước có nhiệt dung riêng lớn, khi hóa hơi nó lấy đi rất nhiều nhiệt lượng của chất cháy khiến nhiệt độ chất cháy giảm xuống dưới ngưỡng nhiệt độ cháy, dưới ngưỡng này chất cháy sẽ không thể cháy được.

2 - Khi tiếp xúc với chất cháy, nước sẽ bao quanh chất cháy, vì nước không để không khí đi qua, nên có thể nói nó tạo thành tấm màng ngăn chất cháy tiếp xúc với oxy. Quá trình cháy không có oxy thì không thể diễn ra.

Tổng hợp 2 hiện tượng trên nước sẽ làm tắt lửa.