Tại sao phải làm bài tập về nhà?

Từ khóa: chuyên lê khiết, Giáo dục

Trên lớp là học về nhà là hành, học đi đôi với hành. Có vậy thì kiến thức mới củng cố.

Thêm nữa trên lớp chỉ là cái sườn, 1 sự cô đọng, 45p ko đủ để nói hết mọi thứ liên quan. Bài tập về nhà là sự mở rộng kiến thức được học trên lớp.

Và nguyên nhân lớn nhất vì sao phải làm bài tập nhà, vì cô giáo bắt phải làm, ko làm bị phạt đứ đừ 🤣🤣

Trả lời

Trên lớp là học về nhà là hành, học đi đôi với hành. Có vậy thì kiến thức mới củng cố.

Thêm nữa trên lớp chỉ là cái sườn, 1 sự cô đọng, 45p ko đủ để nói hết mọi thứ liên quan. Bài tập về nhà là sự mở rộng kiến thức được học trên lớp.

Và nguyên nhân lớn nhất vì sao phải làm bài tập nhà, vì cô giáo bắt phải làm, ko làm bị phạt đứ đừ 🤣🤣

Làm bài tập nhiều thì sẽ ngộ ra những thứ sâu xa trong đó và hiểu kỹ vấn đề hơn để vận dụng và nâng cao kiến thức
Bạn sẽ trau dồi thêm được rất nhiều kiến thức cho bản thân.