Tại sao ý thức con người thay đổi chậm hơn so với thực tại khách quan?

  1. Triết học

Từ khóa: 

triết học

Bạn cần củng cố thêm luận điểm, ví dụ và mô tả sơ khai về câu hỏi thì chúng tôi mới hiểu được câu hỏi của bạn. Chứ không có một dẫn chứng nào cho điều này thì làm sao tôi biết được liệu ý thức cng đang thay đổi nhanh hơn hay ngang bằng hay chậm hơn với thực tại đâu 🤔

Trả lời

Bạn cần củng cố thêm luận điểm, ví dụ và mô tả sơ khai về câu hỏi thì chúng tôi mới hiểu được câu hỏi của bạn. Chứ không có một dẫn chứng nào cho điều này thì làm sao tôi biết được liệu ý thức cng đang thay đổi nhanh hơn hay ngang bằng hay chậm hơn với thực tại đâu 🤔