1. Nghệ thuật

Thế nào là sự bất hoàn hảo hoàn hảo?

Trong bài "*éo Hiểu" của rapper DSK, có đoạn anh rap là "Tao là sự bất hoàn hảo hoàn hảo". Nên hiểu câu này như thế nào? Thế nào là sự bất hoàn hảo hoàn hảo?

Từ khóa: nghệ thuật
Cái này là thuyết trong vũ trụ nhé bạn, tất cả chúng ta không có thứ gì, hay không ai hoàn hảo nhưng nhờ vậy mà chúng ta lại tạo nên được một xã hội, một hành tinh hoàn hảo.

Trả lời

Cái này là thuyết trong vũ trụ nhé bạn, tất cả chúng ta không có thứ gì, hay không ai hoàn hảo nhưng nhờ vậy mà chúng ta lại tạo nên được một xã hội, một hành tinh hoàn hảo.

Theo mình hiểu, nói chính xác là sự bất hoàn hảo một cách hoàn hảo. Đại ý của rapper là "tao là người cực kì bất hảo".