1. Triết học

Theo bạn, kiến thức và niềm tin khác nhau chỗ nào?

Từ khóa: kien_thuc, niem_tin, y_kien, Triết học
  • Kiến thức thì đúng với hầu hết mọi người.
  • Niềm tin hầu hết chỉ đúng với vài người.
  • Kiến thức có đúng có sai và có thể chứng minh được.
  • Niềm tin có sai có đúng nhưng không thể chứng minh được.

Trả lời

  • Kiến thức thì đúng với hầu hết mọi người.
  • Niềm tin hầu hết chỉ đúng với vài người.
  • Kiến thức có đúng có sai và có thể chứng minh được.
  • Niềm tin có sai có đúng nhưng không thể chứng minh được.