Theo bạn, những người hiến tạng có nên được đền bù về mặt tài chính?

  1. Phong cách sống

  2. Tư duy

Từ khóa: 

hiến tạng

,

phong cách sống

,

tư duy

Đã là tự nguyện hiến thì họ không cần được đền bù. Tất nhiên vẫn có những ưu tiên nhất định dành cho họ. Nếu được đền bù tài chính thì trở thành mua bán chứ không còn là hiến tặng nữa
Trả lời
Đã là tự nguyện hiến thì họ không cần được đền bù. Tất nhiên vẫn có những ưu tiên nhất định dành cho họ. Nếu được đền bù tài chính thì trở thành mua bán chứ không còn là hiến tặng nữa