Thông minh sinh ra từ đâu và bằng cách nào?

  1. Tư duy

Thông minh của loài người nói chung và đàn ông,bà nói riêng sinh ra từ đâu và bằng cách nào???

Từ khóa: 

thông minh

,

tư duy

Mỗi sự sắp xếp khác nhau của các nơron đều đưa ra một kiểu thông minh khác nhau. Vì vậy, có người thông minh về mặt này, nhưng lại ngô nghê về mặt khác. Thực tế, hầu như không có ai đạt được tới giới hạn trí tuệ của mình. Vì vậy, nhiều người bẩm sinh có chỉ số thông minh di chuyền không cao lắm, nhưng anh ta lại may mắn vận dụng được tối đa cái mà anh ta có, nên kết quả là vẫn tạo ra những sản phẩm trí tuệ cao hơn hẳn những người bẩm sinh vốn thông minh hơn.
Trả lời
Mỗi sự sắp xếp khác nhau của các nơron đều đưa ra một kiểu thông minh khác nhau. Vì vậy, có người thông minh về mặt này, nhưng lại ngô nghê về mặt khác. Thực tế, hầu như không có ai đạt được tới giới hạn trí tuệ của mình. Vì vậy, nhiều người bẩm sinh có chỉ số thông minh di chuyền không cao lắm, nhưng anh ta lại may mắn vận dụng được tối đa cái mà anh ta có, nên kết quả là vẫn tạo ra những sản phẩm trí tuệ cao hơn hẳn những người bẩm sinh vốn thông minh hơn.