Tiến trình tổ chức cộng đồng gồm có mấy bước?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tiến trình tổ chức cộng đồng gồm có 9 bước: Chọn cộng đồng, Hội nhập cồng đồng, Thành lập và tập huấn nhóm nòng cốt, Khảo sát, tìm hiểu và khảo sát cộng đồng, Chính thức thành lập ban điều hành, lập kế hoạch, các hoạt động công tác gây nhận thức, Củng cố tổ chức, phát huy vai trò các nhóm, Liên kết bên trong và bên ngoài cộng đồng, Lượng giá các hoạt động phát triển, Kết thúc và tác viên rút lui.
Trả lời
Tiến trình tổ chức cộng đồng gồm có 9 bước: Chọn cộng đồng, Hội nhập cồng đồng, Thành lập và tập huấn nhóm nòng cốt, Khảo sát, tìm hiểu và khảo sát cộng đồng, Chính thức thành lập ban điều hành, lập kế hoạch, các hoạt động công tác gây nhận thức, Củng cố tổ chức, phát huy vai trò các nhóm, Liên kết bên trong và bên ngoài cộng đồng, Lượng giá các hoạt động phát triển, Kết thúc và tác viên rút lui.