Trình bày giá trị kinh tế của tài nguyên, môi trường?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Giá trị kinh tế của tài nguyên, môi trường chia thành giá trị sử dụng và giá trị không sử dụng. • Giá trị sử dụng: chia thành giá trị có thể sử dụng trực tiếp và giá trị sử dụng gián tiếp. - Giá trị sử dụng trực tiếp: là giá trị của tài sản, tài nguyên có thể dùng hoặc tiêu thụ trực tiếp. Ví dụ: năng lượng mặt trời có thể dùng trực tiếp để sưởi ấm cho con người. - Giá trị sử dụng gián tiếp: là lợi ích của tài nguyên, tài sản mang lại một cách gián tiếp cho người sử dụng. Ví dụ: Du lịch sinh thái là hoạt động tài nguyên thiên nhiên mang lại gián tiếp cho con người. • Giá trị không sử dụng gồm: - Giá trị lựa chọn: Bao gồm giá trực tiếp sử dụng và gián tiếp trong tương lai. Xã hội sẵn lòng trả (WTP) dành cho sử dụng tài nguyên trong tương lai.Ví dụ: Trồng cây con ven đường, trong tương lai khi cây phát triển thành cây lớn thì có thể tạo bóng mát,… - Giá trị để lại cho thế hệ mai sau: Các giá trị sử dụng gián tiếp và trực tiếp cho thế hệ mai sau. - Giá trị của sự tồn tại: Giá trị của sự bảo tồn, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên.
Trả lời
Giá trị kinh tế của tài nguyên, môi trường chia thành giá trị sử dụng và giá trị không sử dụng. • Giá trị sử dụng: chia thành giá trị có thể sử dụng trực tiếp và giá trị sử dụng gián tiếp. - Giá trị sử dụng trực tiếp: là giá trị của tài sản, tài nguyên có thể dùng hoặc tiêu thụ trực tiếp. Ví dụ: năng lượng mặt trời có thể dùng trực tiếp để sưởi ấm cho con người. - Giá trị sử dụng gián tiếp: là lợi ích của tài nguyên, tài sản mang lại một cách gián tiếp cho người sử dụng. Ví dụ: Du lịch sinh thái là hoạt động tài nguyên thiên nhiên mang lại gián tiếp cho con người. • Giá trị không sử dụng gồm: - Giá trị lựa chọn: Bao gồm giá trực tiếp sử dụng và gián tiếp trong tương lai. Xã hội sẵn lòng trả (WTP) dành cho sử dụng tài nguyên trong tương lai.Ví dụ: Trồng cây con ven đường, trong tương lai khi cây phát triển thành cây lớn thì có thể tạo bóng mát,… - Giá trị để lại cho thế hệ mai sau: Các giá trị sử dụng gián tiếp và trực tiếp cho thế hệ mai sau. - Giá trị của sự tồn tại: Giá trị của sự bảo tồn, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên.