Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?

  1. Hỏi xoáy Đáp hayTừ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

thứ 2
Trả lời
thứ 2
thứ 2