Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

  1. Hỏi xoáy Đáp hayTừ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Ngày nay, ngày mai, ngày mốt! ^_^

Trả lời

Ngày nay, ngày mai, ngày mốt! ^_^

hôm qua, hôm nay, ngày mai