1. Noron.vn
  2. Trường hợp hóa đơn điện tử lập ra và đã giao khách hàng và chưa kê khai thuế nhưng bị sai địa chỉ bên mua, bên bán cần lập văn bản nào để xử lý?

Trường hợp hóa đơn điện tử lập ra và đã giao khách hàng và chưa kê khai thuế nhưng bị sai địa chỉ bên mua, bên bán cần lập văn bản nào để xử lý?

Từ khóa: Kiến thức chung

Trả lời

Biên bản điều chỉnh