Truyền thông thương hiệu là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Truyền thông thương hiệu là quá trình tương tác và chia sẻ những thông tin vê thương hiệu giữa doanh nghiệp và ngưòi tiêu dùng. Truyền thông thương hiệu là một hoạt động marketing Truyền thông thương hiệu nội bộ là truyền thông bên trong doanh nghiệp. Truyền thông thương hiệu ngoại vi là truyền thông ra bên ngoài, hay gọi là quảng bá thương hiệu
Trả lời
Truyền thông thương hiệu là quá trình tương tác và chia sẻ những thông tin vê thương hiệu giữa doanh nghiệp và ngưòi tiêu dùng. Truyền thông thương hiệu là một hoạt động marketing Truyền thông thương hiệu nội bộ là truyền thông bên trong doanh nghiệp. Truyền thông thương hiệu ngoại vi là truyền thông ra bên ngoài, hay gọi là quảng bá thương hiệu