Đặt ra trạm BOT để làm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Để cải thiện một con đường cần nhà thầu, phương thức B-O-T là viết tắt của tiếng Anh, đại loại Xây dựng-Lấy lại vốn và lợi nhuận-Trao lại đường cho chính quyền. Thì trạm thu phí chính là cách để bên thầu thu lại phí trong thời hạn là X năm. Khi thu đủ lợi nhuận bên thầu trao lại con đường được nâng cấp sửa sang.Toàn bộ đều được viết trong hợp đồng một cách hợp pháp vì nó liên quan tới xã hội (sự di chuyển của người dân)
Trả lời
Để cải thiện một con đường cần nhà thầu, phương thức B-O-T là viết tắt của tiếng Anh, đại loại Xây dựng-Lấy lại vốn và lợi nhuận-Trao lại đường cho chính quyền. Thì trạm thu phí chính là cách để bên thầu thu lại phí trong thời hạn là X năm. Khi thu đủ lợi nhuận bên thầu trao lại con đường được nâng cấp sửa sang.Toàn bộ đều được viết trong hợp đồng một cách hợp pháp vì nó liên quan tới xã hội (sự di chuyển của người dân)