1. Ngoại ngữ

Từ "looked up" trong câu được hiểu thế nào?

When I looked up Sunday morning, I saw the point on top, near Grizzly Peak. Near Marlborough Terrace where the fire started and what came from it, what looked like a big dragon of fire, sweeping down with this horrible raging sound from the Santa Anna Winds.

Từ khóa: ngoại ngữ

'Looked up' ở đây có thể đc hiểu là 'nhìn lên trên', 'nhìn từ phía dưới lên' bạn ạ. Trong câu này người nói đang mô tả lại thời điểm mà cô ấy phát hiện ra đám cháy trên đồi.

Trả lời

'Looked up' ở đây có thể đc hiểu là 'nhìn lên trên', 'nhìn từ phía dưới lên' bạn ạ. Trong câu này người nói đang mô tả lại thời điểm mà cô ấy phát hiện ra đám cháy trên đồi.