Vài nét về tướng Thái Phúc- viên tướng Minh triều support cho quân Lam Sơn

  1. Lịch sử

Thái Phúc (?-1428) là một chỉ huy cao cấp của nhà Minh trong cuộc xâm lược nước ta. Từng tham gia chiến tranh đánh nhà Hồ và Hậu Trần rồi áp giải Giản Định Đế sang Bắc Kinh để giết hại.

Năm 1417, Thái Phúc được cử sang nước ta lần 2 nhưng chỉ thấy cuộc đời bế tắc, không lập được công lao gì lớn. Năm 1426, quân Lam Sơn bao vây thành Nghệ An. Cuối năm đó, Lý An, Phương Chính vượt vòng vây chạy về Đông Quan, để lại thành Nghệ An cho Phúc trấn giữ. Nhưng không bao lâu sau, Phúc được Nguyễn Trãi g̶̶i̶̶á̶̶c̶ ̶n̶̶g̶̶ộ̶ ̶c̶̶á̶̶c̶̶h̶ ̶m̶̶ạ̶̶n̶̶g̶ dùng lý lẽ thuyết phục, thấy mình không đủ sức giữ thành nên đã quy hàng quân Lam Sơn, được đối đãi rất hậu (Nguyễn Trãi trong thư gửi Phúc tự nhận làm "đệ", gọi Phúc là "hiền huynh Thái công"). 

Từ đây, Phúc mới thực sự thấy cuộc sống nở hoa, liên tiếp lập công to: dụ hàng thành công quân Minh ở 2 thành Diễn Châu và Thanh Hóa, khi quân Minh ở Xương Giang không chịu hàng, Thái Phúc liền chỉ cách cho quân Lam Sơn chế tạo chiến cụ công thành như thang mây, tháp công thành, góp phần dẫn đến chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lịch sử.

Năm 1428, không rõ do tự nguyện hay nhà Minh ép buộc, Thái Phúc theo quân Minh rút về nước và bị xử chém bêu đầu. Lê Thái Tổ hay tin đã vô cùng thương tiếc, ban cho thụy là Tuyên Nghĩa và cho lập đền thờ ở Nghệ An!

Ảnh: Nguyễn Trãi thu phục Thái Phúc, đã phục chế và tô màu!

thái phúc
Từ khóa: 

hoyohoyo

,

lịch sử