Vì sao năm 2100 không phải năm nhuận?

  1. Khoa học

  2. Chiêm tinh

  3. Tư duy

Từ khóa: 

khoa học

,

chiêm tinh

,

tư duy

Vì quy tắc chia năm nhuận:

Năm nhuận dương lịch là những năm chia hết cho 4, ngoại trừ những năm không chia hết cho 100. Nhưng nếu những năm chia hết cho 100 mà cũng chia hết cho 400 thì nó lại là 1 năm nhuận.

Năm 2100 là năm chia hết cho 4 và cũng chia hết cho 100 nhưng ko chia hết cho 400. Theo quy tắc trên, nó ko phải là năm nhuận.

Nguyên nhân của quy tắc trên là do 1 năm xuân phân (năm chí tuyến tính từ ngày xuân phân 21-3 đến ngày xuân phân năm sau) không có chẵn 365 ngày, mà nó dài hơn khoảng 365 1/4 ngày. Nên 4 năm là dôi ra 1 ngày, đó là ngày nhuận.

Nhưng thực tế, con số 1 năm trên cũng không chính xác lắm. Con số thực tế vào khoảng 365.242375 ngày. Do đó, nếu cứ 4 năm thêm 1 ngày thì sau 1 thời gian lịch sẽ đi trước thời gian thực tế. Do đó cần bỏ bớt 1 ngày nhuận để đảm bảo.

Có thể tính toán thời gian với quy tắc trên là 365+1/4-1/100+1/400 = 365.2425 ngày.

Con số chênh lệch vào khoảng 0.000125 ngày/1 năm. Nên phải sau khoảng 8000 năm mới bị chênh 1 ngày. Nhưng lúc đó thì thời gian 1 năm đã thay đổi khác nên như vậy là đảm bảo.

Trả lời

Vì quy tắc chia năm nhuận:

Năm nhuận dương lịch là những năm chia hết cho 4, ngoại trừ những năm không chia hết cho 100. Nhưng nếu những năm chia hết cho 100 mà cũng chia hết cho 400 thì nó lại là 1 năm nhuận.

Năm 2100 là năm chia hết cho 4 và cũng chia hết cho 100 nhưng ko chia hết cho 400. Theo quy tắc trên, nó ko phải là năm nhuận.

Nguyên nhân của quy tắc trên là do 1 năm xuân phân (năm chí tuyến tính từ ngày xuân phân 21-3 đến ngày xuân phân năm sau) không có chẵn 365 ngày, mà nó dài hơn khoảng 365 1/4 ngày. Nên 4 năm là dôi ra 1 ngày, đó là ngày nhuận.

Nhưng thực tế, con số 1 năm trên cũng không chính xác lắm. Con số thực tế vào khoảng 365.242375 ngày. Do đó, nếu cứ 4 năm thêm 1 ngày thì sau 1 thời gian lịch sẽ đi trước thời gian thực tế. Do đó cần bỏ bớt 1 ngày nhuận để đảm bảo.

Có thể tính toán thời gian với quy tắc trên là 365+1/4-1/100+1/400 = 365.2425 ngày.

Con số chênh lệch vào khoảng 0.000125 ngày/1 năm. Nên phải sau khoảng 8000 năm mới bị chênh 1 ngày. Nhưng lúc đó thì thời gian 1 năm đã thay đổi khác nên như vậy là đảm bảo.