Xã hội học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xã hội học là một lĩnh vực khoa học xã hội nghiên cứu quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động, biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội. Ví dụ: Thức khuya có hại cho sức khỏe của con người nhưng tại sao người ta vẫn thức khuya mỗi ngày, mạng xã hội tác động đến con người như thế nào, vấn đề ô nhiễm sông ngòi của Việt Nam ra sao….Tìm hiểu và giải quyết những thắc mắc này chính là nhiệm vụ của xã hội học.
Trả lời
Xã hội học là một lĩnh vực khoa học xã hội nghiên cứu quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động, biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội. Ví dụ: Thức khuya có hại cho sức khỏe của con người nhưng tại sao người ta vẫn thức khuya mỗi ngày, mạng xã hội tác động đến con người như thế nào, vấn đề ô nhiễm sông ngòi của Việt Nam ra sao….Tìm hiểu và giải quyết những thắc mắc này chính là nhiệm vụ của xã hội học.