Xác định loài tắc kè hoa?

  1. Sinh vật cảnh

Một con tắc kè hoa 500gr nấp sau tủ.

Xin hỏi nó là giống đực hay cái?

Từ khóa: 

linh vật

,

vật nuôi

,

sinh vật cảnh