Xét nghiệm nào đặc biệt dùng để nói tắc mật?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Men photphataza kiềm tăng cao trong máu.
Trả lời
Men photphataza kiềm tăng cao trong máu.