10 vị tướng giỏi nhất Việt Nam ( phần 2)

  1. Lịch sử

3.Lý Thường Kiệt(1019 - 1105)

Tên thật là Ngô Tuấn, hiệu là Thường Kiệt, ông làm quan qua 3 đời vua Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, là hoạn quan nổi tiếng nhất nhì sử Việt. Trong sự nghiệp cầm quân ông đã lãnh đạo quân ta chinh phạt Chiêm Thành, kháng chiến chống quân Tống xâm lược.Nhưng phải kể đến chiến công hiển hách bậc nhất của ông là vị tướng đầu tiên dám đánh Trung Quốc (lúc bấy giờ là nước Tống), đánh phá 3 châu Ung, Liêm, Khâm

4.Trần Hưng Đạo(1228 - 1300)

Tên thật là Trần Quốc Tuấn. Trong sự nghiệp cầm quân ông nổi tiếng với chiến công lãnh đạo quân dân Đại Việt 3 lần đánh bại giặc Nguyên Mông xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.Cuối đời ông đã khuyên nhà vua một câu nói rất nổi tiếng:"Vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy."

Từ khóa: 

lịch sử

Sử sách chẹp lại rằng Lý Thường Kiệt đồ sát 7-10 vạn quân dân tại Ung Châu. Bắt rất nhiều dân tại Liêm và Khâm về Đại Việt, cho đi khai hoang vùng biên phía Nam, Tây Nam.

Còn về Trần Quốc Tuấn thì lại càng ly kỳ hơn nữa. Ông vốn là con của Yên Sinh Vương Trần Liễu. Trần Liễu là anh ruột của Trần Cảnh ( vua đầu tiên của nhà Trần). Vì mâu thuẫn Trần Cảnh bị ép cưới vợ của mình đang mang thai ba tháng, Trần Liễu cùng thân tín định đảo chính để ép em trai nhường ngôi. Tuy nhiên Trần Thủ Độ lúc đó đã bắt bài và giết toàn bộ thuộc hạ của Trần Liễu. Trần Liêu lần đó thoát thân, liều mình gặp em ở bến sông xin tha mạng mới tránh được lưỡi dao của Trần Thủ Độ. Trần Cảnh làm hòa với anh và có hứa sẽ giữ lễ nghĩa không phạm vào chị dâu nhưng vẫn sòn sòn đẻ thêm 4 đứa nữa với Thuận Thiên. Bởi vậy mà Trần Liếu trong lòng căm em tới chết.

Đội quân Ngũ Yên chính là đội quân thiên chiến nhất trong lịch sử Đại Việt, tập hợp các con cháu anh em của những quân nhân thân tín Trần Liễu nhưng bị Trần Thủ Độ chém đầu. Cùng với Trần Quốc Tuấn, họ được dạy bởi những thấy võ giỏi nhất. Nếu Thánh Dực là đội tinh nhuệ của Triều Đình thì gặp Ngũ Yên giống như con gặp bố. 

Trao đội Ngũ Yên cho Trần Quốc Tuấn, Trần Liễu chết cũng không ngờ rằng chẳng những không cướp ngôi mà còn lập những chiến công vô tiền khoáng hậu cho Đại Việt. Chính Ngũ Yên là lòng cốt tướng lĩnh giúp nhà Trần vả quân Nguyên Mông tới 3 lần.

Trả lời

Sử sách chẹp lại rằng Lý Thường Kiệt đồ sát 7-10 vạn quân dân tại Ung Châu. Bắt rất nhiều dân tại Liêm và Khâm về Đại Việt, cho đi khai hoang vùng biên phía Nam, Tây Nam.

Còn về Trần Quốc Tuấn thì lại càng ly kỳ hơn nữa. Ông vốn là con của Yên Sinh Vương Trần Liễu. Trần Liễu là anh ruột của Trần Cảnh ( vua đầu tiên của nhà Trần). Vì mâu thuẫn Trần Cảnh bị ép cưới vợ của mình đang mang thai ba tháng, Trần Liễu cùng thân tín định đảo chính để ép em trai nhường ngôi. Tuy nhiên Trần Thủ Độ lúc đó đã bắt bài và giết toàn bộ thuộc hạ của Trần Liễu. Trần Liêu lần đó thoát thân, liều mình gặp em ở bến sông xin tha mạng mới tránh được lưỡi dao của Trần Thủ Độ. Trần Cảnh làm hòa với anh và có hứa sẽ giữ lễ nghĩa không phạm vào chị dâu nhưng vẫn sòn sòn đẻ thêm 4 đứa nữa với Thuận Thiên. Bởi vậy mà Trần Liếu trong lòng căm em tới chết.

Đội quân Ngũ Yên chính là đội quân thiên chiến nhất trong lịch sử Đại Việt, tập hợp các con cháu anh em của những quân nhân thân tín Trần Liễu nhưng bị Trần Thủ Độ chém đầu. Cùng với Trần Quốc Tuấn, họ được dạy bởi những thấy võ giỏi nhất. Nếu Thánh Dực là đội tinh nhuệ của Triều Đình thì gặp Ngũ Yên giống như con gặp bố. 

Trao đội Ngũ Yên cho Trần Quốc Tuấn, Trần Liễu chết cũng không ngờ rằng chẳng những không cướp ngôi mà còn lập những chiến công vô tiền khoáng hậu cho Đại Việt. Chính Ngũ Yên là lòng cốt tướng lĩnh giúp nhà Trần vả quân Nguyên Mông tới 3 lần.