1. Lịch sử

Ai có niên biểu lịch sử Pháp không ạ? Hoặc là có thể tóm tắt lại lịch sử pháp từ khoảng năm 550 đến nay không ạ?

Từ khóa: lịch sử

Đây nhé

ịch_sử_Pháp

Trả lời

Đây nhé

ịch_sử_Pháp

Dài lắm bạn ơi

Bạn có thể tham khảo. Mở bằng chome để được dịch tự động