Ai là người thổi bùng chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản, Thiên hoàng Chiêu Hoà có phải người độc ác?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

Từ khóa: 

lịch sử

,

văn hóa

Nói một cách đơn giản thì từ thời Mạc Phủ, Thiên Hoàng chỉ có nhiệm vụ duy nhất là "làm thơ và đẻ con". Thiên Hoàng đóng vai trò là biểu tượng tinh thần hơn là người lãnh đạo đất nước. Thực quyền rơi vào các thế lực quân phiệt có sức ảnh hưởng lớn trong chính trị và quân sự.
Kiểu: "làm gì cũng là vì Thiên Hoàng, nhưng Thiên Hoàng nghĩ gì là việc của Thiên Hoàng"🐧
Trả lời
Nói một cách đơn giản thì từ thời Mạc Phủ, Thiên Hoàng chỉ có nhiệm vụ duy nhất là "làm thơ và đẻ con". Thiên Hoàng đóng vai trò là biểu tượng tinh thần hơn là người lãnh đạo đất nước. Thực quyền rơi vào các thế lực quân phiệt có sức ảnh hưởng lớn trong chính trị và quân sự.
Kiểu: "làm gì cũng là vì Thiên Hoàng, nhưng Thiên Hoàng nghĩ gì là việc của Thiên Hoàng"🐧

Mình không biết nhiều về lịch sử nhưng ở Trung Quốc những gì mình được dạy về Nhật Bản đa phần là họ là những người tàn độc. Họ trung thành với nhật hoàng tới mức cực đoan