AIML là gì?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Từ khóa: 

chatbot

,

trí tuệ nhân tạo

Là viết tắt của Artificial Intelligence Markup Language (Ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo)

AIML dựa trên ngôn ngữ XML, được phát triển bởi cộng đồng miễn phí Alice từ năm 1995 - 2000

AIML được xây dựng để phát triển ngôn ngữ cho robot, mỗi file AIML được bắt đầu bởi thẻ <aiml>


Trả lời

Là viết tắt của Artificial Intelligence Markup Language (Ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo)

AIML dựa trên ngôn ngữ XML, được phát triển bởi cộng đồng miễn phí Alice từ năm 1995 - 2000

AIML được xây dựng để phát triển ngôn ngữ cho robot, mỗi file AIML được bắt đầu bởi thẻ <aiml>