Bảo hiểm y tế trái tuyến cấp cứu được tính thế nào?

Từ khóa: Sức khoẻ

Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.” 

Theo quy định của pháp luật, nếu được bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án thì người tham gia bảo hiểm y tế được quyền khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Do đó, nếu trong bệnh án được xác nhận là cấp cứu trái tuyến thì bạn sẽ được hưởng tối đa mức quyền lợi của mình là 80%.

Trả lời

Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.” 

Theo quy định của pháp luật, nếu được bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án thì người tham gia bảo hiểm y tế được quyền khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Do đó, nếu trong bệnh án được xác nhận là cấp cứu trái tuyến thì bạn sẽ được hưởng tối đa mức quyền lợi của mình là 80%.