Các điểm khác nhau giữa tắc ruột cao và tắc ruột thấp là:

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bệnh nhân tắc ruột cao thường nôn sớm hơn và nhiều hơn
Trả lời
Bệnh nhân tắc ruột cao thường nôn sớm hơn và nhiều hơn