Vai trò của hệ thống môi trường ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Môi trường là nơi chứa đựng chất thải. Môi trường là nơi cung cấp tài nguyên cho hệ thống kinh tế. Môi trường là không gian sống của con người.
Trả lời
Môi trường là nơi chứa đựng chất thải. Môi trường là nơi cung cấp tài nguyên cho hệ thống kinh tế. Môi trường là không gian sống của con người.