1. Phong cách sống

Cái Gì Không Thể Hy Sinh ?

Muốn thành việc lớn phải biết hy sinh , không dám đánh đổi thì sẽ không có thứ mình cần , nhưng suy cho cùng có những thứ không thể đánh đổi , không thể hy sinh , theo bạn những thứ đó là gì ?

Từ khóa: Phong cách sống

Nếu việc chung thì ko nói, còn việc riêng thì sinh mạng chính là cái ko thể đánh đổi. Còn sống là còn hy vọng. Mọi thứ mất mác đều có thể tìm lại, khôi phục lại cách này hay cách khác. Nhưng sinh mạng mất đi thì việc có thành cũng phỏng có ích.

Trả lời

Nếu việc chung thì ko nói, còn việc riêng thì sinh mạng chính là cái ko thể đánh đổi. Còn sống là còn hy vọng. Mọi thứ mất mác đều có thể tìm lại, khôi phục lại cách này hay cách khác. Nhưng sinh mạng mất đi thì việc có thành cũng phỏng có ích.