Câu hỏi về Dao động điều hòa cùng phương?

  1. Giáo dục

Cho D1, D2 và D3 là ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động tổng hợp của D1 và D2 có phương trình xଵଶ = 3√3cos(ωt + π 2 ) (cm). Dao động tổng hợp của D2 và D3 có phương trình xଶଷ = 3cosωt (cm). Dao động D1 ngược pha với dao động D3.

Biên độ của dao động D2 có giá trị nhỏ nhất là:

 A. 2,6 cm. B. 2,7 cm. C. 3,6 cm. D. 3,7 cm.

Từ khóa: 

giáo dục