Diện tích của nước Mỹ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

3,79 triệu dặm vuông (9,826,630 triệu km²)
Trả lời
3,79 triệu dặm vuông (9,826,630 triệu km²)