Cho em hỏi là công việc kế toán thì làm những gì, học môn nào chính, học trường đại học nào ạ.?

 1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan,… Nói chuyên sâu hơn, kế toán là ngành thực hiện quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động tài sản trong doanh nghiệp, tổ chức, từ đó cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc đưa ra những quyết định về kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp.

Các môn bạn cần học:

 • Nhập môn tài chính tiền tệ

 • Nguyên lý kế toán

 • Phân tích báo cáo tài chính

 • Lập và trình bày báo cáo tài chính

 • Môn học Thuế

 • Kinh tế lượng

 • Luật kế toán

 • Kế toán công ty chứng khoán

 • Kế toán hành chính sự nghiệp

 • Lập báo cáo hành chính quốc tế

Mình nghĩ bạn có thể tham khảo Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trả lời

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan,… Nói chuyên sâu hơn, kế toán là ngành thực hiện quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động tài sản trong doanh nghiệp, tổ chức, từ đó cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc đưa ra những quyết định về kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp.

Các môn bạn cần học:

 • Nhập môn tài chính tiền tệ

 • Nguyên lý kế toán

 • Phân tích báo cáo tài chính

 • Lập và trình bày báo cáo tài chính

 • Môn học Thuế

 • Kinh tế lượng

 • Luật kế toán

 • Kế toán công ty chứng khoán

 • Kế toán hành chính sự nghiệp

 • Lập báo cáo hành chính quốc tế

Mình nghĩ bạn có thể tham khảo Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân.