Chữ Đại triện là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đại Triện là chữ Hán ra đời vào thời Chu Nguyên Vương, do sử quan tên Trựu chế ra, thông hành vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Kết cấu chữ ngay ngắn, nét bút cân đối, hình thể chữ thu gọn lại theo khối vuông. Tuy nhiên nét chữ còn rậm rạp và hình thể chưa thống nhất.
Trả lời
Đại Triện là chữ Hán ra đời vào thời Chu Nguyên Vương, do sử quan tên Trựu chế ra, thông hành vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Kết cấu chữ ngay ngắn, nét bút cân đối, hình thể chữ thu gọn lại theo khối vuông. Tuy nhiên nét chữ còn rậm rạp và hình thể chưa thống nhất.