Có bạn nào đọc sách của Krishnamurti không, bạn rút ra được bài học gì?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Mình cũng từng đọc sách của Krishnamurti và nhận thấy ông khuyến khích con người ta tự khai phóng bản thân bằng tinh thần hòa bình và không nên thao túng, nô dịch người khác cả về thân thể lẫn tư tưởng.

Trả lời

Mình cũng từng đọc sách của Krishnamurti và nhận thấy ông khuyến khích con người ta tự khai phóng bản thân bằng tinh thần hòa bình và không nên thao túng, nô dịch người khác cả về thân thể lẫn tư tưởng.